نکاتی پیرامون آغوش مادر

آغوش مادرانه

طبق تحقیقات صورت گرفته مشخص شده است تاثیر نوازش علاوه بر روح و روان بر روی جسم کودک نیز قابل ملاحظه است.

یکی از روشهای ابراز علاقه بوسیدن است.همه پدرومادرها عاشق فرزندانشان هستند. آنها در محبت کردن و نوازش کودکشان کوتاهی نمیکنند و بیشتر به خاطر دل خودشان است که به بوسیدن و در آغوش گرفتن فرزندشان از نوزادی علاقهمندند. اما این نوازشها، بوسهها و محبتها چه تاثیری در رشد و پرورش کودک دارند؟ از دکتر ورشایگان در مورد این تاثیرات میپرسیم و او هم توضیحاتی میدهد که میتوانید در قالب سوال و جواب بخوانید.

 

۱. چند نوع نوازش داریم؟

نوازش انواع مختلفی دارد که سه دسته از عمده ترین آنها شامل:

  •  نوازشهای کلامی مانند ابراز محبت و تشویق و تحسین کودک
  •  نوازشهای لمسی مانند بوسیدن، در آغوش گرفتن و لمس کردن کودک
  •  نوازشهایی از طریق زبان بدن مانند نگاههای محبت آمیز میشود.

 

۲. هر کودک چه مقدار به نوازش پدر و مادر خود احتیاج دارد؟

نوازش و محبت از لحاظ عاطفی روح و روان هر انسانی را میتواند به شدت تحت تاثیر خودش قرار دهد. وقتی صحبت از کودکان به میان میآید این تاثیر بسیار برجست هتر میشود چون رشد عاطفی و هوش هیجانی کودک را میتواند ارتقا دهد. اما در این مورد نمیتوان معیار عددی داد که هر کودک نیاز دارد روزانه x مرتبه بوسیده شود یا در آغوش گرفته شود.معیارهای مربوط به عواطف و رشد روانی افراد معیارهایی نسبی هستند که در افراد و شرایط مختلف متفاوت هستند و بیشتر مواقع افراط یا کمبود آنها قابل تشخیص است و شما به صورت غریزی میتوانید آن را بسنجید.

 

۳. نوازش روی سلامت جسمی کودکان چه تاثیری میگذارد؟

طبق تحقیقات صورت گرفته مشخص شده است تاثیر نوازش علاوه بر روح و روان بر روی جسم کودک نیز قابل ملاحظه است. اهمیت این مساله تا جایی است که مواردی وجود دارد از کسانی که در کودکی نوازش دریافت نکردهاند و در بزرگسالی دچار خشکی در ناحیه نخاع شدهاند.تحقیق دیگری نیز در مورد کودکان بیسرپرست انجام شده که در آن دو گروه از نوزادان مورد مطالعه قرار گرفتهاند؛ نوزادانی که بغل گرفته میشدند و حرفهای محبتآمیز میشنیدند از لحاظ تغذیه و رشد شرایطی به مراتب بهتر داشتند در مقایسه با گروه دیگری از نوزادان که موقع شیر خوردن پرستارانشان، شیشه شیر را به دست خود نوزاد میدادند و با آنها حرف نمیزدند. این دسته از کودکان آسیب پذیری بیشتری داشتند و حتی از نظر جسمی دچار مشکل میشدند. یعنی سیستم ایمنی آنها در مقابل بیماریها ضعیفتر بود.

 

۴. پدر و مادرها چگونه میتوانند به وسیله نوازش در رشد هوش هیجانی کودک موثر باشند؟

بسیاری از افراد در ارتباط عاطفی ضعیف هستند نمیتوانند ابراز احساسات کنند و عواطف خود را به زبان آورد. برای اینکه بچهها از نظر رشد هیجانی و عاطفی بتوانند بهتر رشد کنند، توجه بیشتر والدین به آنها مورد نیاز است. خیلی از پدر و مادرها اسباب بازی را جلوی بچهشان میگذارند و فکر میکنند همین که کودک با اسباببازیاش سرگرم باشد، برایش کافی است. اما اگر شما موقع بازی کودک همراهش باشید و وقتی که او با اسباببازی چیزی میسازد یا حرکت خلاقانهای انجام میدهد همان موقع او را با تشویق کلامی یا بوسه و بغل حمایت کنید، روی رشد هوش فرزند شما بسیار تاثیرگذار است.

 

۵. کودکانی که هوش هیجانی بالاتری دارند، چه ویژگیهایی دارند؟

هوش هیجانی کمتر به صورت موروثی منتقل میشود و بیشتر اکتسابی است. یعنی بچهها تحت تاثیر رفتار والدین، محیط اطراف، ارتباط با همسالان و… این مهارتها را کسب میکنند. یکی از محیطهایی که میتوان تفاوت کودکان را در میزان هوش هیجانی مشاهده کرد محیط مدرسه است که در آن بعضی از کودکان بسیار عاطفی و حمایت کننده هستند و نسبت به دوستانشان محبت ابراز میکنند و احساس همدلی با دیگر کودکان دارند و در تشخیص غم و ناراحتی دیگران نیز مهارت دارد. اما در مقابل برخی از کودکان دچار ضعف ابراز احساسات یا تشخیص حالات مختلف عاطفی دیگران هستند.

Facebook
Telegram
WhatsApp
Email
Twitter